Regulamin sklepu DART-FROG.COM

1. O NAS

1.1. Witamy serdecznie wszystkich w naszym sklepie internetowym znajdujacym się pod adresem

www.dart-frog.com i mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj to czego szukacie i więcej.

1.2. W regulaminie naszego serwisu internetowego znajdziecie w szczególności rodzaje usług jakie Wam świadczymy za jego pośrednictwem, warunki świadczenia tych usług, warunki zamawiania produktów i odpłatności za nie, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3.Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.dart-frog.com, stanowi własność firmy:

DF wear spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP: PL7272835372

KRS: 0000770414

ul. Łąkowa 3/5 lok.201

Łódź 90-562

POLSKA

1.4. Możecie się z nami skontaktować:

1.4.1.Poprzez E-mail:

1.4.1.1.Informacje o produktach / zamówieniach: office@dart-frog.com

1.4.1.2.Informacje / porady o wymianie / reklamacji / zwrotach: returns@dart-frog.com

1.4.1.3.Współpraca: cooperation@dart-frog.com

1.5.Ilekroć ten Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

1.5.1.Czas realizacji – czas w którym DFwear przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;

1.5.2.Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

1.5.3.DFwear -

DF wear spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP: PL7272835372

KRS: 0000770414

ul. Łąkowa 3/5 lok.201

Łódź 90-562

POLSKA

1.5.4.Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025. z poźn. zm.);

1.5.5.Kupujący – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy dokonujący z DFwear czynności prawnej (w tym zawarcia umowy sprzedaży Towarów)

1.5.6.Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę DFwear

1.5.7.Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Towaru;

1.5.8.Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od DFwear w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Towaru;

1.5.9.Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dart-frog.com prowadzony przez DFwear, umożliwiający składanie zamówień na Towary drogą elektroniczną;

1.5.10.Sprzedawca –DFwear

1.5.11.Towar - rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;

1.5.12.Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta przez DFwear z Kupującyem (w tym umowa sprzedaży Towarów), bez fizycznej obecności Kupującya, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

1.5.13.Ustawa o prawach Kupującya – ustawa o prawach Kupującya z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);

1.5.14.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

1.5.15.Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Kupującya w ramach Reklamacji z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;

1.5.16.Wada fizyczna:

1.5.16.1.Wadą fizyczną jest niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

1.5.16.1.1.Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;

1.5.16.1.2.Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub publikowaną przez DFwear reklamę.

1.5.16.1.3.Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

1.5.16.1.4.Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

1.5.16.2.Nie stanowi wady fizycznejw rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

1.5.17.Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

1.5.17.1.stanowi on własność osoby trzeciej;

1.5.17.2.obciążony jest prawem osoby trzeciej;

1.5.17.3. Ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

1.5.18.Zamówienie – złożenie przez Kupującego oświadczenia o woli zakupienia Towaru, nie stanowiące zawarcia umowy sprzedaży Towaru do czasu potwierdzenia Zamówienia przez DFwear.

1.6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku z serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania serwisu przez użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

1.7. Dane zgromadzone w Serwisie chronimy m.in. poprzez zastosowanie szyfrowanego połączenia, a także innych rozwiązań zabezpieczających Wasze dane w serwisie, oraz uzywanie bezpiecznych certyfikatów SSL na naszej stronie internetowej.

1.8. Możesz korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie po ukończeniu 13 lat.

1.9. DFwear w żaden sposób nie ogranicza dostępu do Sklepu internetowego obywatelom krajów trzecich.

1.10. DFwear zastrzega sobie prawo przekierowania zamówienia do jednego z naszych partnerów zagranicznych jeżeli podmiot ten jest odpowiedzialny za obsługę terytorium pochodzenia klienta, bez informowania klienta o niniejszym fakcie.

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

2.2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www z włączoną obsługą skryptów JavaScript. W szczególności w celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (EDGE, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiaturą lub inne urządzeniem wskazującym, umożliwiającym poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Należy pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki zapewniają jednakowy komfort korzystania ze stron internetowych.

2.3. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

2.4.Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu internetowego, w opisie wybranego Towaru.

2.5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym www.dart-frog.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały uszyte lub wyprodukowane jako wzory autorskie DFwear na rynku polskim. DFwear dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.

2.6. Rozmiar w centymetrach podany jest według tabel DFwear. Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu.

2.7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie Sklepu internetowego należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

2.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach Kupującya.

2.9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Kupującyem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującyowi uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

3. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA

3.1. DFwear za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży fitness

3.2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym towarów pozbawionych wad fizycznych i wad prawnych.

4. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM

4.1. DFwear udostępnia Kupującym kanały komunikacji wskazane w pkt 1.4 Regulaminu.

4.2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzane przez DFwear na zasadach określonych w polityce prywatności.

5. CENA

5.1.Obowiązują ceny Towarów oferowane na stronie www.dart-frog.com z chwili złożenia Zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT obowiązujący na terytorium Polski, w wysokości aktualnej w chwili złożenia Zamówienia. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy.

5.2. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego Zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji Zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego Zamówienia.

5.3. W razie stwierdzenia błędnej ceny zamówionych produktów, Sprzedawca jak najszybciej powiadomi o tym Kupującego, dając mu możliwość potwierdzenia Zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli Sprzedawca nie zdoła skontaktować się z Kupującym, uzna takie Zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu w całości

5.4. W żadnym razie DFwear nie jest zobowiązane do sprzedaży żadnego Towaru po cenie błędnej lub niższej, wtedy gdy błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy, a Kupujący mógł bez trudu stwierdzić, że to błąd.

6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

6.1.DFwear prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.

6.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem godzin lub dni w których dostęp może być ograniczony ze względów technicznych. Realizacja zamówień odbywa się w Dni robocze w godzinach 9:00-15

6.3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania płatności, przy realizacji płatności z góry.

6.4. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu ikony "ZAMÓW Z OBOWIAZKIEM ZAPŁATY" i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu dostawy i płatności.

6.5. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „OUT OF STOCK”, tak oznaczony Towar nie wróci do sprzedaży albo obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres:office@dart-frog.com

6.6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.

6.7. W celu dokonania zakupu Kupujący:

6.7.1.może dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, login oraz hasło);

6.7.2.może skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.

6.8. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji. Kupujący powinien także podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia w tym kontaktu z Kupującym w sprawie Zamówienia.. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.

6.9. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym drogą mailową. DFwear zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6.10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:

6.10.1.błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji,

6.10.2. Braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Sklep DFwear daje możliwość Kupującemu w terminie 5 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia),

6.10.3.wysłana przesyłka Towarów nie zostanie odebrana.

6.11. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji

6.12. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży zamówionego Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ze wskazaną chwilą Sprzedawca nabywa uprawnienie do przetwarzania danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia. 

6.13. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: office@dart-frog.com jedynie do momentu wysyłki zamówienia do działu realizacji

6.14.Rabaty udzielone kupującemu nie łączą się z promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym

6.15.Sklep internetowy www.DFwear.eu – przyjmuje płatności przelewem, VISA, MasterCard, PayPal

6.16. W przypadku płatności przelewem:

6.16.1.Płatności należy realizować na następujący numer rachunku bankowego

6.16.1.1. Płatności w PLN: IDEA Bank 17 1950 0001 2006 0088 5517 0003

6.16.1.2.Płatności w EUR: IDEA Bank IEEAPLPA IBAN: PL87 1950 0001 2006 0088 5517 0004

6.16.2.Właścicielem rachunku bankowego jest: DFwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6.16.3.W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia.

7. CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po wysyłce sprzedawanego Towaru. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od DFwear, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zaakceptowanego zamówienia.

7.2. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów - Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

7.3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

7.4. Produkt z informacją w opisie produktu np. “dostępność 7 dni” to model z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin dostępności każdego modelu odzieży i dodatków podany jest zawsze w opisie przedmiotu.

7.5. Towar jeśli jest dostępny w magazynie - będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 13 towar może być wysłany tego samego dnia.

7.6. W przypadku stwierdzenia przez kupującego uszkodzenia przesyłki, DFwear zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym DFwear.

7.7. Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami ponownego jej nadania, jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania. W innym przypadku zwrot przesyłki będzie traktowany jako zwrot Towaru przez Kupującego.

8. KOSZTY DOSTAWY

8.1.Dostawy realizowane są za pośrednictwem dostawcy wybranego przez sprzedawcę.

8.2. Dostawy są realizowane po uprzedniej zapłacie za zamówienie.

8.3. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

8.4. Koszt dostawy jest jednakowy dla dostaw na całym świecie i wynosi 7 EUR

9. WYMIANA TOWARU

9.1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

9.2. W przypadku wymiany towaru kupujący zostanie obciążony jedynie kosztem ponownej wysyłki towaru,

9.3. W przypadku wymiany towaru na towar wyższej wartości kupujący będzie obowiązany dokonać dopłaty do wartości wybranego towaru obowiązującego na dzień dokonanego wyboru. W przypadku wymiany towaru na towar niższej wartości różnica w kwocie zostanie zwrócona.

9.4. Realizacja wymiany następuje po uprzednim rozliczeniu wymiany, wyborze sposobu dostawy oraz uiszczeniu przez Kupującego kosztu ponownej wysyłki Towaru.

9.5. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób nieuszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres sklepu Internetowego.

9.6. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, DFwear dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), DFwear zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto.

9.7. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przez DFwear przesyłki z towarem podlegającym wymianie oraz otrzymaniu formularza zwrotu.

9.8. Przesyłkę z towarem podlegającym wymianie należy przesłać na adres:

DFwear sp. z o.o.

Łąkowa 3/5 lok.201

Łódź 90-562

Oraz wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://dart-frog.com/pl/content/13-formularz-zwrotu

9.9. Z zasad opisanych w Ustawie o prawach Kupującya nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

9.10. Wymiany realizujemy jedynie za pośrednictwem kuriera- nie ma możliwości osobistej wizyty w biurze Firmy DFwear.

10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI

10.1. Kupujący, który zakupił Towar w Sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 7 dni, od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującya osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. Aby zachować 7 dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem.

10.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien w terminie 7-miu dni roboczych odesłać towar na adres, sprzedawcy oraz wypełnić formularz zwrotu znajdujący się na stronie.

10.3. Skutki odstąpienia od umowy:

10.3.1.W przypadku odstąpienia od umowy Kupującyowi zwracane są wszystkie otrzymane od Kupującya płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującya sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych.

10.3.2.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującya użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę.

10.3.3.Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10.4. Kupujący niebędący Kupującyem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy KC

10.5. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy by były wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej. Kupujący jest również zobowiązaniy podać numer nadania przysyłki zwrotnej w formularzy zwrotu na stronie sprzedawcy.

11. REKLAMACJE

11.1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach Kupującya oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

11.2. Podstawą rozpoznania reklamacji jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód uiszczenia płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg obciążenia karty kredytowej)

11.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

11.4. Dfwear w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego, będącego Kupującyem, reklamacji poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia o ile zgłosił zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.

11.5. DFwear w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku

11.6. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady towaru, dowód zakupu oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail.

11.7. Jeżeli w wyniku uznania przez DFwear reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, DFwear niezwłocznie zwróci taki towar firmą kurierską, na podany przez kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

11.8. W sytuacji gdy reklamowany towar nie zostanie przez kupującego odebrany, DFwear wezwie kupującego do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, DFwear będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

11.9. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Kupującyem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

12.1. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

12.2.Kupujący posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z DFwear umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a DFwear sp. z o.o.

12.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między kupującym a DFwear, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Kupujących lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Kupujących, w tym m.in. Federacja Kupujących.

13. PRAWA AUTORSKIE

13.1. Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność DFwear sp. z o.o. oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 880, z późn. zm.).

13.2. Zdjęcia na stronie www.DFwear.eu są własnością DFwear sp. z o.o., a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż DFwear.

13.3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być tak ściągana jak i rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody DFwear sp. z o.o..

13.4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

14.2. Administratorem danych osobowych jest DFwear sp. z o.o.

14.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

14.3.1.ś wiadczenia usług drogą elektroniczną,

14.3.2. marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych,

14.3.3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,

14.3.4. pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

14.4. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. W innym przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy/usług, a jedynie w uzasadnionych wypadkach przez dłuższy okres (minimalny i niezbędny dla realizacji odpowiednich celów i praw), jednak zawsze przy zachowaniu pełnej zgodności procesu przetwarzania danych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa – dotyczy to np. przetwarzania danych po zakończeniu świadczenia usługi w celach reklamacyjnych, czy innego dochodzenia roszczeń.

14.5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. Klient może również żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

14.6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Klient ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14.7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnej chwili wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.8. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

14.9. Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy lub skorzystania z niektórych funkcjonalności. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia, czy jego rozliczenia.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

15.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy o prawach Kupującya oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15.3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy sprzedającym, a Klientem będącym Kupującyem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.